Actueel

HEILIGENKALENDER

HEILIGENKALENDER

Donderdag 25 mei:
HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER.
Vrijdag 26 mei:
H. Filippus Neri, priester (vandaag begint de Pinksternoveen).
Filippus Neri werd in 1515 te Florence geboren. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome en trok zich het lot aan van de jeugd aldaar. Zijn beleving van het evangelie beperkte zich echter niet hiertoe. In zijn bezorgdheid voor zieke armen richtte hij een vereniging op die zich met ziekenbezoek belastte. Priester gewijd in 1551, stichtte hij het oratorium waarin geestelijke lezing, zang en liefdewerken tot de religieuze op-dracht behoorden. Filippus was een man van uitzonderlijke naastenliefde en evan-gelische eenvoud en diende God met grote blijmoedigheid. Hij stierf in 1595.

Zondag 28 mei:
Zevende Paaszondag.

Woensdag 31 mei:
Feest van het Bezoek van de H. Maagd Maria.
Op deze laatste dag van de meimaand gedenken wij niet uitsluitend Maria’s liefde-volle bezorgdheid, maar vooral haar vreugde om het wondervolle dat God in haar heeft verricht en dat door Elisabeth wordt erkend met de woorden: ‘Gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Als dochter van Sion, die door de profeet wordt uitgenodigd: ‘Jubel van vreugde, verheug u en wees blij, dochter van Jeruzalem: de Heer is bij u als redder’ (Sef. 3, 14-15; vgl. Jes. 12, 6), vertegenwoordigt Maria de Kerk op aarde, die de Messiaanse vreugde kent van Gods zegenrijke tegenwoordigheid te midden van zijn volk. Evenals bij Maria, Elisabeth en Johannes de Doper is deze vreugde een gave van de heilige Geest die Gods uitverkorenen vervult.

Donderdag 1 juni:
H. Justinus, martelaar.
De wijsgeer en martelaar Justinus werd in het begin van de tweede eeuw in Sama-ria uit heidense ouders geboren. Na zijn bekering tot het christendom schreef hij verscheidene werken ter verdediging van het geloof. Te Rome opende hij een wijs-gerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij de marteldood ten tijde van Marcus Aurelius, omstreeks het jaar 163.

Zaterdag 3 juni:
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda.
In de jaren 1885-1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood; sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning. De bekendsten zijn Carolus Lwanga en zijn 21 gezellen die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning.

Zondag 4 juni:
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.

Maandag 5 juni:
PINKSTERMAANDAG (einde van de Paastijd).

Dinsdag 6 juni:
H. Norbertus, bisschop.
Norbert werd omstreeks 1080 uit het geslacht van de graven van Gennep geboren. Als kanunnik van de dom van Xanten (Rijnland) leidde hij aanvankelijk een werelds leven. Na zijn bekering en zijn priesterwijding riep hij als rondtrekkend prediker de gelovigen op tot een leven van bekering. Hij vestigde zich met zijn gezellen in Prémontré (Frankrijk), waar hij de grondslag legde van de Premonstratenzer- of Norbertijnenorde, een kloosterorde van reguliere kanunniken of koorheren. In 1126 werd hij tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen. Hij stierf in 1134.

Gebruikerslogin