Actueel

Agenda

22/07/2017

HEILIGENKALENDER

HEILIGENKALENDER

Zaterdag 15 juli:
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.
Bonaventura werd omstreeks 1218 in Toscane geboren. Hij studeerde filosofie en theologie te Parijs en doceerde als magister deze wetenschappen aan zijn medebroeders. Als minister-generaal van de minderbroeders leidde hij zijn orde met tact en wijsheid. Na zijn verheffing tot kardinaal-bisschop van Albano stierf hij in 1274 te Lyon. Hij liet talrijke geschriften na op theologisch en wijsgerig gebied.

Zondag 16 juli:
Vijftiende zondag door het jaar.

Zaterdag 22 juli:
Feest van de H. Maria Magdalena.
Maria van Magdala behoorde tot de vrouwen die Christus op Zijn tochten volgden. Zij was aanwezig toen Hij stierf op het kruis en mocht Hem na Zijn verrijzenis het eerst zien (Mc. 16, 9). Haar verering is vooral in de 12de eeuw in de Westerse Kerk verbreid.

Zondag 23 juli:
Zestiende zondag door het jaar.

Maandag 24 juli:
Zalige Christina, maagd.
Christina werd omstreeks 1150 te Brustem bij Sint-Truiden geboren. Zij was een eenvoudige herderin. Volgens haar biograaf Thomas van Cantimpré werd zij 'de Wonderbare' genoemd om haar verbijsterende boetedoening en de buitengewone verschijnselen waarmee ze werd begunstigd. Zij stierf in het benedictinessenklooster Sint-Catharina te Sint-Truiden in 1224.

Dinsdag 25 juli:
Feest van de H. Jacobus, apostel.
Jacobus de Meerdere was de zoon van Zebedeüs en broer van de apostel Johannes. Met Petrus en Johannes was hij getuige van Jezus’ gedaanteverandering op de berg Tabor en van Zijn doodstrijd in de Hof van Olijven. Op bevel van Herodes Agrippa I werd hij omstreeks Pasen in het jaar 42 onthoofd. Compostela, dat zijn overblijfselen bewaart, is sinds de Middeleeuwen een beroemde bedevaartplaats. Sint-Jacobus is de patroon van de parochie Schurhoven.
Woensdag 26 juli:
HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria.
Onder deze namen, die teruggaan op een oude traditie van de 2de eeuw, zijn de ouders van de H. Maagd Maria bekend. Reeds in de 6de eeuw werd de heilige Anna in het Oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de 10de eeuw verbreidde naar het Westen. De verering van de heilige Joachim is van jongere datum (17de eeuw).

Zaterdag 29 juli:
H. Martha.
Martha was de zuster van Maria van Betanië en van Lazarus. Zij ontving de Heer gastvrij in haar huis, bediende Hem aan tafel en verkreeg later, op haar gebed, het wonder van de opwekking van Lazarus.

Zondag 30 juli:
Zeventiende zondag door het jaar.

Maandag 31 juli:
H. Ignatius van Loyola, priester.
Ignatius werd in 1491 in Loyola in het Baskenland geboren. Vóór zijn bekering verbleef hij aan het koninklijk hof en was hij in het leger. In Parijs voltooide hij zijn theologische studies en kreeg daar zijn eerste volgelingen die hij later te Rome verenigde in een religieuze gemeenschap, bekend als het gezelschap van Jezus of de jezuïetenorde. Hij oefende een vruchtbaar apostolaat uit door zijn geschriften en door de vorming van leerlingen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de kerkelijke vernieuwing. Hij stierf te Rome in het jaar 1556.

Dinsdag 1 augustus:
H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, bisschop en kerkleraar. Alfonsus werd in 1696 te Napels geboren en is de stichter van de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen). Om het christelijk leven onder de mensen te bevorderen, wijdde hij zich aan de prediking en schreef boeken, vooral op het gebied van de moraaltheologie, waarvan hij sindsdien als een meester geldt. Hij stierf in 1787.

Vrijdag 4 augustus:
H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars.
Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben, kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdom Belley, leidde hij zijn parochie op zeer bijzondere wijze door zijn voortdurende prediking, en bracht deze door zijn versterving, gebed en naastenliefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een grote naam en allerwegen kwam men naar hem toe om zijn geestelijke bijstand te vragen. Hij stierf in 1859.

Zondag 6 augustus:
Feest van de Gedaanteverandering van de Heer.
Veertig dagen vóór het feest van Kruisverheffing (14 september) herinnert de feestelijke viering van de Gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus Zijn leerlingen wilde voorbereiden op Zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van Zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus ten deel zal vallen.

Maandag 7 augustus:
H. Juliana van Cornillon, maagd.
Juliana werd geboren te Rétinne (Luik) in 1193, werd opgevoed in het klooster van Mont-Cornillon waar zij zich later aan de ziekenzorg wijdde. Zij stierf als kluizenares te Fosses op 5 april 1258. Haar naam blijft vooral verbonden met de instelling en verspreiding van het feest van Sacramentsdag dat eerst in het bisdom Luik werd ingevoerd en later in 1246 door paus Urbanus IV (gewezen aartsdiaken van Luik) werd voorgeschreven voor heel de Kerk.

Dinsdag 8 augustus:
H. Dominicus, priester.
Dominicus werd omstreeks 1170 in Spanje geboren. Na zijn theologische studies te Palencia werd hij kanunnik aan de kathedraal van Osma. Tegenover de ketterij van de Albigenzen werkte hij met succes voor het behoud van het geloof door middel van de prediking en een voorbeeldig leven. Daartoe trok hij ook anderen aan en stichtte hij de orde der predikheren of dominicanen. Hij stierf te Bologna op 6 augustus 1221.

Woensdag 9 augustus:
Feest van de H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares, patrones van Europa.
Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in Breslau als jongste kind in een joods gezin. Tijdens een onderbreking van haar schoolopleiding in het jaar 1906 verliest zij haar geloof in een persoonlijke God. Zij blijft echter op zoek naar een nieuwe levensinhoud. Zij studeert filosofie, geschiedenis en germanistiek. Daarbij maakt zij kennis met de filosoof Edmund Husserl, van wie zij later assistente wordt. In het jaar 1921 besluit zij katholiek te worden na het lezen van het boek ‘Leven van de heilige Teresia van Avila door haarzelf geschreven’. Het jaar daarop wordt zij gedoopt en gevormd. In 1933 (14 oktober) vindt haar intrede plaats in de karmel te Keulen. Bij haar inkleding ontvangt zij de kloosternaam: Teresia Benedicta van het Kruis. Tijdens haar verblijf in het klooster schrijft zij literaire, filosofische en hagiografische werken.
Vanwege de bedreiging van het fascisme neemt zij op 31 december 1938 afscheid van de karmel in Keulen en verhuist naar de karmel in Echt (Limburg). Als gevolg van het herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen – op 26 juli 1942 in alle kerken voorgelezen – werden op 2 augustus ook tot het katholicisme bekeerde joden gevangen genomen. Tot hen behoorden Edith Stein en haar zus Rosa. Zij werden op transport gesteld naar Auschwitz, waar beiden op 9 augustus de dood vonden in de gaskamers van Auschwitz-Birkenau. Edith Stein legde zo met overtuiging getuigenis af van haar geloof in de God van alle leven.
Donderdag 10 augustus:
Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar.
Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, vier dagen na paus Sixtus II en zijn vier medediakens. Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele kerk verbreid.

Vrijdag 11 augustus:
H. Clara, maagd.
Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadsgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naastenliefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253. De zusters
clarissen vieren vandaag het feest van de stichteres van hun orde.

Gebruikerslogin