Actueel

Agenda

23/08/2017

HEILIGENKALENDER

HEILIGENKALENDER

Zondag 20 augustus:
Twintigste zondag door het jaar.

Maandag 21 augustus:
H. Pius X, paus.
Giuseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Riese (in het gebied van Venetië) geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achter-eenvolgens werd hij bisschop van Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen. Overeenkomstig zijn devies ‘Alles hernieuwen in Christus’ leefde hij in eenvoud en onthechting, en toonde hij een grote geestkracht. Hierdoor was hij in staat het christelijk leven onder de gelovigen te bevorderen en krachtig op te treden tegen de dwalingen. Hij stierf op 20 augustus 1914.

Dinsdag 22 augustus:
H. Maagd Maria, Koningin.
De liturgische viering van Maria als koningin, door paus Pius XII bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 augus-tus: door de herdenking van de Tenhemelopneming van Maria erkent de Kerk de verheerlijking van Jezus’ Moeder. Op deze dag viert zij Maria als Koningin van he-mel en aarde, die in haar moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.

Donderdag 24 augustus:
Feest van de H. Bartholomeüs, apostel.
Bartholomeüs was afkomstig van Kana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus’ He-melvaart het evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood gestorven is.

Zondag 27 augustus:
Eenentwintigste zondag door het jaar.

Maandag 28 augustus:
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.
Na een losbandige jeugd bekeerde hij zich en werd bisschop van Hippo (Noord-Afrika). Door zijn opvattingen van het kloosterleven werd hij de grondlegger van het ware gemeenschapsleven voor de priesters, zodat vele kloosterorden (o.a. de nor-bertijnen, de augustijnen en de dominicanen) hem als hun regelvader vereren. Door zijn grote theologische kennis en universele geest is hij een der grootste theologen, die de Kerk heeft voortgebracht; hij stierf op 28.8.430.
Dinsdag 29 augustus:
Marteldood van de H. Johannes de Doper.
Zoals van alle andere heiligen wordt ook van Johannes de Doper de sterfdag ge-vierd. Daarbij herdenken wij de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit dit leven is heengegaan: als slachtoffer van Herodes’ lichtzinnigheid (Mc. 6, 14-29). Zo is Johannes ook in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. De datum van deze herdenking gaat terug op de inwijding van de kerk, gebouwd boven zijn vermeend graf te Sebaste in Samaria.

Donderdag 31 augustus:
H. Maagd Maria, Moeder en Middelares van genade.
Op verzoek van kardinaal Mercier ontvingen de Belgische bisdommen van paus Benedictus XV de toelating, in de liturgie de gedachtenis te eren van de heilige Maagd Maria als ‘Middelares van alle genaden’, de titel waaronder zij in onze stre-ken door talrijke gelovigen werd aangeroepen. Bij de hervorming van de liturgische kalender in 1974 werd de titel op verzoek van de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst gewijzigd in ‘Middelares en Moeder van genade’.

Gebruikerslogin